Brigita Peternelj

Od 11.3.1991 do 30.11.2008 je bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj. Specialistični izpit iz epidemiologije je opravila 07.06.1997, specialistični izpit iz medicine dela, prometa in športa pa 05.09.2006. Decembra 1997 je bila imenovana za vodjo Enote za epidemiologijo nalezljivih bolezni. Od maja 2000 do zaključka svojega službovanja na Zavodu je opravljala dela in naloge vodje oddelka za nalezljive bolezni.

Delala je na področju epidemiologije nalezljivih bolezni. Vrsto let je bila tudi koordinatorica obveznih in neobveznih cepljenj za območje Gorenjske. Opravljala je dela in naloge pooblaščenega zdravnika za različne delovne organizacije na Gorenjskem.

Področje: preventivne zdravstvene dejavnosti Podjetje: MEDICEP D.O.O. Naslov: Poslovna cona A 22 Opis ponudbe:Osnovno poslanstvo podjetja MEDICEP je izvajanje preventivne zdravstvene dejavnosti na področju varovanja zdravja delavcev, ki so zaposleni v različnih. Opravljamo preventivne zdravstvene preglede pred zaposlitvijo, obdobne in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede ter druge naloge, ki jih delodajalcem nalaga Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99) v zvezi z varovanjem zdravja delavcev. Opravljamo preglede za voznike amaterje (A, B, F, G in H kategorije) in za poklicne voznike (C, D, in E kategorije) ter preglede za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za nošenje in posest orožja.
Poleg tega so naše aktivnosti usmerjene tudi v varovanje zdravja posameznika z izvajanjem preventivnih cepljenj proti različnim nalezljivim boleznim ter svetovanjem potnikom pred potovanji na območja z večjim tveganjem za njihovo zdravje.

Reference:ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI
1.01 Izvirni znanstveni članek
  • POHAR, Majda, PETERNELJ, Brigita, MARKUN, Alenka, PAVLICA, Tatjana, SELJAK, Marija. Ravnanje z odpadki, čiščenje, razkuževanje in sterilizacija medicinskega pribora v osnovni zdravstveni dejavnosti = Waste handling, cleaning, desinfection and sterilisation of medical instruments in health care centers. Zdrav. vars., 1996, let. 35, št. 9-10, str. 269-275. [COBISS.SI-ID 5059289]
  • GRMEK-KOŠNIK, Irena, MÜLLER-PREMRU, Manica, SELJAK, Marija, PAVLICA, Tatjana, PETERNELJ, Brigita, POHAR, Majda, KOLMAN, Jana. Analiza epidemije stafilokokne zastrupitve s hrano = Analysis of the epidemic of staphylococcal food poisoning. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 69, št. 6, str. 439-443. [COBISS.SI-ID 11694809]
  • SOČAN, Maja, FRELIH, Tatjana, JANET, Evgen, PETRAŠ, Teodora, PETERNELJ, Brigita. Primerjava neželenih učinkov po cepljenje proti pnevmokoku in gripi ali samo po cepljenju s pnevmokoknim cepivom = Adverse reactions following pneumococcal and influenza vaccination compared to those after administration of pneumococcal vaccine alone. Zdrav. vars., 2003, letn. 42, št. 4, str. 138-144. [COBISS.SI-ID 1108965]
  • SOČAN, Maja, FRELIH, Tatjana, JANET, Evgen, PETRAŠ, Teodora, PETERNELJ, Brigita. Reactions after pneumococcal vaccine alone or in combination with influenza vaccine. Vaccine. [Print ed.], 2004, vol. 22, no. 23/24, str. 3087-3091. [COBISS.SI-ID 1238501]