mag. Milan SRNA

deluje več kot 36 let na  tehničnem področju  in  področju varnosti in zdravja pri delu. Začel je v neposredni proizvodnji  kasneje kot strojni inženir projektant,  bil je več kot 15 let republiški inšpektor za delo za področje težke industrije  in metalurgije, direktor Urada RS za varnost in zdravje pri delu sedaj pa je zaposlen v podjetju KOVA d.o.o. Področje: varstvo pri delu Podjetje: Kova d.o.o. Opis ponudbe:

Opis storitev:
Svetovanje in izobraževanje na področju:
 • varstva pri delu
 • izjave o varnosti z oceno tveganja
 • varnosti strojev
 • zatopanje pred zavarovalnicami
Reference:
 • Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal delo na področju spremljanja in ocenjevanja stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal  je strokovne  podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • V času vstopanja v EU je  aktivno sodeloval v projektu  »Acquis   communataire« . V tem času je bilo implementirano več kot  30 EU direktiv in njihovih dopolnil v našo zakonodajo. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise s področja varnosti in zdravja pri delu izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv.
 • Vodil  ali sodeloval je pri zahtevnih praktičnih projektih tako je aktivno sodeloval pri projektu »Harmonizacija tehnične zakonodaje« pri Ministrstvu za gospodarstvo je član delovne skupine za področje strojev,
 • Pri slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) je član Strokovnega sveta SIST za splošno področje in  predsednik tehničnega odbora za varnost strojev in naprav SIST TC /VSN vse od ustanovitve tega odbora .
 • Bil je predsednik usmerjevalnega odbora Razvoj slovenskega sistema varnosti in zdravja pri delu -  Mednarodni projekt PHARE,
 • Član Twininnig projekta SL/IB/OT (Nemčija Nizozemska) Occupational Safety and Health at Work in Slovenia
 • Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, sedaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Tako je bil mentor za  več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit)
 • Kot sodni izvedenec je na listi sodnih izvedencev pri Ministrstvu za pravosodje in  izdeluje izvedeniška mnenja s področja varnosti pri delu,
 • Kot TAIEX  izvedenec deluje v okviru  evropskih projektov tehnične pomoči državam pri usklajevanju EU zakonodaje in njihove implementacije.